HERROEPINGSRECHT :

 • Het herroepingsrecht is enkel alleen van toepassing voor verkoop op afstand van producten voor particulier gebruik aan een consument. Een consument is ieder natuurlijk persoon of een rechtspersoon die een product aankoopt enkel en alleen voor niet-beroepsmatige doeleinden, dus buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten.
 • Het herroepingsrecht kan dus nooit worden ingeroepen voor producten die worden aangekocht voor zakelijke beroepsdoeleinden.

BEDENKTIJD :

Toch niet tevreden met je aankoop? Als consument heeft u het recht om ons op de hoogte te brengen dat u afziet van de aankoop. Dit zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd :

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
 2. Enkel goederen in een perfecte staat, dit betekent in de originele en onbeschadigde verpakking, ongebruikt en compleet met alle onderdelen, zullen worden aanvaard. De goederen dienen klaar te zijn voor herverkoop.
 3. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in (1)

Bekijk het product dus gerust zoals je in winkel zou doen. Haal een pan bijvoorbeeld uit de doos en bekijk hem van alle kanten, maar ga er niet mee koken.
product retour sturen compleet in orginele verpakking
Bevalt je aankoop toch niet helemaal, maar heb je het product al in gebruik genomen? Voor al je aankopen geldt de 14 dagen bedenktermijn, dus ook voor deze. Bij zichtbare gebruikssporen, missende accessoires of een ontbrekende verpakking krijg je van ons dan ook een deelvergoeding. Deze is altijd 50 % van het oorspronkelijke aankoopbedrag.
Sommige producten vallen onder de uitzonderingen. We hopen dat je begrijpt dat je die niet kunt terugsturen.

Gebruik herroepingsrecht door consument en kosten daarvan:

 • Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het retourformulier (link) of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 • De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren
 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 • De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, alsook de daaraan verbonden risico’s zijn volledig ten laste van de klant. Niet gefrankeerde goederen worden niet in ontvangst genomen. Tenzij de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 • Bij zichtbare gebruikssporen, missende accessoires of een ontbrekende verpakking krijg je van ons een deelvergoeding.
 • Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Uitsluiting herroepingsrecht :

 • Producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, die niet standaard gefabriceerd zijn.
 • Individuele keuze of beslissing van de consument en /of aanpassingen op een bestaand product die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn vb. maatwerk kleding
 • Gepersonaliseerde of bedrukte producten in opdracht van de klant vb. kleding, bedrukte tenten en/of op maat gefabriceerde tenten, komen nooit in aanmerking voor dit verzakingsrecht.
 • Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
 • Producten die na levering door de consument zijn aangepast en hierdoor niet meer in de originele staat bevinden.
 • Producten die zichtbare gebruikssporen hebben, wegens hygiënische redenen niet meer verkocht kunnen worden.
 • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Verplichtingen van Topproducts bij herroeping :

 • Bij melding van herroeping door de consument via mail, herroepingsformulier of schriftelijk, sturen wij een ontvangstbevestiging van deze melding.
 • Na controle van de ontvangen goederen, wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 • Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 • Terugbetaling van geretourneerde producten zullen binnen de 30 dagen na de herroeping worden uitgevoerd.